20 თებერვალი 2019

ნუ გაცვლი რეალურ ცხოვრებას ვირტუალურ სამყაროზე!!!

ავტორი: ხატია სამხარაძე; სამაგისტრო პროგრამა: ,,მედია და ახალი ტექნოლოგიები''; საგანი: ,,რეკლამა მედიაში''; ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე.

რადიო