სადიპლომო გადაცემა - ავტორი მიკო მიქავა

გამოქვეყნების თარიღი: 24 ნოემბერი 2016

გადაცემა მომზადებულია მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ხელმძღვანელი: ნინო ჭალაგანიძე

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან